காப்பகம்

பாங்ஸியா பூங்கொத்து (Banksia)

அவுஸ்த்ரேலிய கண்டத்துக்கே உரித்தான ஒரு பூங்கொத்து.  பாங்ஸியா(Banksia) எனப்படும் கூம்புருவான  இவ் மலர் கொத்தில் ஒவ்வுரு நாரும் ஒவ்வொரு மலர்.

Proteacea குடும்பத்தை சேர்ந்த இப்பூவினம் பல நிறங்களில் உண்டு

 

banksia-cone

 

matured-banksia

முதிர்ந்த பாங்ஸியா(Banksia) பூங்கொத்து  (ST2016)

 

 

bank-flr

தனிப் பூவின் விளக்கம்

 

Credit:  http://anpsa.org.au/banksia1.html

Advertisements

செம்மஞ்சள் பூக்கள் (Orange Trumpet Vines)

எமது வீட்டு வேலியில் படரும் செம்மஞ்சள் ஊதுகுழல் பூக்கள்  (Orange trumpet vine). தண்ணீர் ஊற்றி பந்தலை  பார்த்துகொள்வது  என்னவோ அடுத்த வீட்டு சொத்தக்காரர் – ஆனால் பந்தல் பூத்துக் குலுங்குவது எம் வீட்டு பக்கம்.

flame vine

Flame vine 3 Flame vines 2

மத்திய அமரிக்க  நாடுகளான  பிரேசில், ஆர்ஜன்டீனா,  (B)பொலிவியா, பர(G)குவை போன்றவற்றிற்கு சொந்தமான  சுவாலை கொடி (flame vine) படத்தில் பூத்திருப்பது  பேர்த், அவ்ஸ்திரேலியாவில்.

ஊதுகுழல் போஎன்ற பூக்கள்

ஊதுகுழல் போன்ற பூக்கள்   (ஆரஞ்சு ட்ர்ம்பெட் பூக்கள்)

பூங்கொத்து

பூங்கொத்து